AKTUALNOŚCI - A R C H I W U M

2008-12-11 14:43

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie

W Polsce jednostką działającą z upoważnienia Ministra Finansów, która realizuje zadania związane z wymianą informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami jest Biuro Wymiany Informacji Podatkowych z siedzibą w Koninie. Konińska jednostka została utworzona w 2004 roku, w związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej i funkcjonowała jako ośrodek zamiejscowy Ministerstwa Finansów. Biuro powstało przede wszystkim w celu umożliwienia polskim podatnikom VAT:

  • uzyskania potwierdzania numerów Identyfikacyjnych VAT ich kontrahentów z Unii Europejskiej,
  • uzyskania informacji w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Od 2004 roku do 20.06.2006 r. Biuro funkcjonowało w strukturach Ministerstwa Finansów. W tym okresie, oprócz wyżej wskazanych zadań, realizowało również nowe obowiązki:

  • od lutego 2005 r. - wymiana informacji o podatkach bezpośrednich z państwami członkowskimi UE oraz z państwami spoza UE na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, Dyrektywy Rady Nr 77/799/EWG, Konwencji Rady Europy/OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych oraz Dyrektywy Rady Nr 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek,
  • od stycznia 2006 r. - wymiana informacji o podatnikach VAT oraz podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi UE, na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92.

Od 21 czerwca 2006 r. Biuro Wymiany Informacji Podatkowych funkcjonuje w strukturach Izby Skarbowej w Poznaniu. Obecnie do podstawowych zadań Biura Wymiany Informacji Podatkowych należy m.in.:

  • wymiana informacji o podatnikach VAT oraz podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi UE,
  • wymiana informacji o podatkach bezpośrednich z państwami członkowskimi UE oraz z państwami spoza UE,
  • potwierdzanie na wniosek polskich podatników VAT numerów identyfikacyjnych VAT ich kontrahentów z Unii Europejskiej,
  • analiza danych z wymiany informacji podatkowych.

Od 01.10.2008 r., zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu, zadanie związane z udzielaniem informacji polskim podatnikom VAT w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych zostało przekazane do Krajowej Informacji Podatkowej. A zatem Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie nie udziela informacji podatnikom w tym zakresie.

Obecnie polscy podatnicy VAT mogą kontaktować się bezpośrednio z Biurem (z contact center) jedynie w zakresie potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT ich kontrahentów z Unii Europejskiej. Biuro dokonuje tych potwierdzeń na wniosek polskich podatników VAT niezmiennie od dnia przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej, tj. od 01.05.2004 r. Zgodnie z art. 97 ust.17, 18, 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) na wniosek zainteresowanego Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Biuro realizuje wnioski składane na piśmie, faksem (nr faks 063 240 19 89) lub telefonicznie (nr tel. 063 242 33 55) jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: numery.vat@mofnet.gov.pl). Potwierdzeń tych dokonują również urzędy skarbowe. W odpowiedzi na złożony wniosek o potwierdzenie kontrahenta zainteresowany otrzymuje raport z weryfikacji.

W związku z art. 42 ust. 1 pkt. 1. ww. ustawy, podatnik dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%, o ile posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych swojego kontrahenta z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który należy wykazać na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. W związku z powyższym celowym jest uzyskanie przez polskiego podatnika potwierdzenia zidentyfikowania kontrahenta z Unii Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej na dzień dokonania tej transakcji.

Zagraniczni kontrahenci współpracujący z polskimi podatnikami nie mogą uzyskać od jednostek polskiej administracji podatkowej potwierdzenia numerów identyfikacyjnych VAT polskich podmiotów. Powinni oni zwrócić się w tej sprawie do swojej administracji podatkowej. W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej funkcjonują w ramach administracji podatkowej jednostki analogiczne do działającego w Polsce Biura Wymiany Informacji Podatkowych, w których podatnik z danego państwa UE może dokonać potwierdzenia numeru VAT swojego kontrahenta z innego państwa UE.

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych, oprócz realizacji wniosków polskich podatników VAT, w zakresie potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT ich kontrahentów z Unii Europejskiej, pośredniczy również pomiędzy organami administracji podatkowej w Polsce oraz zagranicznymi administracjami podatkowymi w zakresie:

  • wymiany informacji o podatnikach VAT oraz podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi UE,
  • wymiany informacji o podatkach bezpośrednich z państwami członkowskimi UE oraz z państwami spoza UE.

<<< wstecz
weź paragon
z naszych podatków dla nas
    Nie daj się nabrać
 
     
 Archiwum Komunikatów >>>
 Pobierz: Adobe Acrobat Reader
© 2016 Izba Skarbowa w Poznaniu